• escaperuzomberok1

Prevádzkový poriadok

 1. Úvodné ustanovenia
 
 1. Zriaďovateľom a prevádzkovateľom „Escape Room – Mostová 17, Ružomberok 037 01“Mgr. Štefan Bojnák, miesto podnikania: Slnečná 163/8, 029 01 Námestovo, IČO: 53984650″ (ďalej iba „správca“).
 2. Vyhradené priestory na 2. podzemnom podlaží v budove na Mostovej 17 v Ružomberku, sú určené k prevádzkovaniu hry Escape room (ďalej iba „Priestory“).
 3. Úniková hra, tzv. escape room je zábavná dobrodružná hra určená pre skupinu ľudí, ktorej cieľom je uniknúť v časovom limite 60 minút z uzavretého priestoru. Cieľom Escape room je spolupracovať, hľadať indície, riešiť najrôznejšie hlavolamy či zaujímavé hádanky a nakoniec tak uniknúť z únikovej izby späť do reality. Každá úniková izba je jedinečná svojím príbehom, prevedením, mechanizmami a hádankami.
 4. Priestory sa skladajú z „Recepcie“ a herného priestoru, t.j. „únikovej izby“.
 5. Užívateľom Priestoru (ďalej iba „Užívateľ“) môže byť skupina 2-5 osôb na jednu únikovú izbu po dohode so správcom hry, prípadne ním poverenou osobou – Gamemastrom (ďalej iba „Gamemaster“) . Maximálny počet osôb v celom priestore prevádzky je 6 ôsob.
 6. Užívateľ Priestoru je povinný dodržiavať vopred dohodnutý čas a prevádzkovať dohodnutú hernú aktivitu. Ďalej je povinný po celú dobu dodržiavať predpisy o bezpečnosti a o ochrane majetku a počúvať upozornenia a pokyny správcu alebo Gamemastra.
 1. Prevádzka a správa hracej časti
 
 1. Za plynulú prevádzku únikovej hry Escape Room, Mostová 17, Ružomberok 037 01 zodpovedá správca hry, prípadne Gamemaster, telefónne číslo: +421 918 233 818, e-mail: info@escaperuzomberok.sk.
 2. Rezerváciu hry je možné dohodnúť:
  – telefonicky na telefónnom čísle slúžiacom na objednávky +421 918 233 81
  – e-mailovej adrese info@escaperuzomberok.sk
  – pomocou internetovej stránky www.escaperuzomberok.sk
  – prostredníctvom Facebookovej stránky escaperuzomberok.sk
 3. Pre dostupnosť termínov odporúčame vykonať rezerváciu hry najneskôr 24 hodín vopred.
 1. Vstup pod 12 rokov je možný len v sprievode dospelej osoby, ktorá preberá za takúto neplnoletú osobu plnú zodpovednosť.
 1. Hra nie je určená pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu, astmatikom a silným alergikom, psychicky labilným osobám, osobám s neprekonateľnými fóbiami, osobám s psychiatrickými diagnózami, epileptikom alebo enormne citlivým osobám náchylným na silne panické stavy.
 2. Je zakázané robiť akýkoľvek audio alebo video záznam či fotografie. Tento zákaz je platný vo všetkých priestoroch prevádzky. V opačnom prípade je hra okamžite ukončená bez nároku na vrátenie poplatku za hru.
 1. Fotografie vytvorené správcom hry/Gamemastrom po hre Gamemaster zverejňuje s ústnym súhlasom dotknutých osôb na facebookovej stránke a na instagrame Užívateľom na e-mailovú adresu poskytnutú Užívateľmi.
 1. Dodržiavanie bezpečnosti a ochrany majetku
 1. V záujmu bezpečnosti a nerušenia hernej činnosti je do Priestorov Escape room povolené vstupovať iba hracím osobám. Všetky Priestory vrátane „Recepcie“ sú určené výhradne pre Užívateľov (hráčov), a je zakázané sa v týchto priestoroch zdržiavať sa akýmkoľvek iným osobám bez súhlasu správcu hry.
 2. Každý Užívateľ vstupuje do Escape room na vlastné riziko.
 3. Užívatelia vstupujúci do Escape room sú povinní správať sa ohľaduplne a opatrne a predchádzať tak prípadným úrazom alebo škode na zdraví a majetku.
 4. Užívatelia sú ďalej povinní dodržiavať pravidlá bezpečnosti a pokyny Gamemastra.
 5. V areáli Escape room sa prísne zakazuje:
 6. a) používať akýkoľvek otvorený oheň,
 7. b) čokoľvek násilne otvárať, vylamovať alebo poškodzovať
 8. c) fajčiť a požívať alkoholické nápoje a iné omamné látky
 9. d) vnášanie ostrých či inak nebezpečných predmetov (ako napr. nože, nožnice, ihly a pod.)
 10. e) vstup s nápojmi alebo jedlom či ich konzumácia
 11. f) manipulácia a premiestňovanie mobilného i pevného mobiliáru a nábytku
 12. g) vstup v nevhodnej obuvi (obuv musí byť čistá, vhodná je športová obuv)
 13. h) hranie bez oblečenia (kostýmy nesmú byť na nahom tele)
 14. i) vstup mimo vyhradenú otváraciu dobu
 15. j) vstup so zvieratami
 16. Pri porušení ktoréhokoľvek zo zákazov a pri nekultivovanom správaní má prevádzkovateľ hry právo kedykoľvek hru ukončiť bez nároku na vrátenie vstupného.
 17. Užívateľ je povinný Gamemastrovi okamžite nahlásiť akúkoľvek poruchu, o ktorej sa dozvie.
 18. Všetky miestnosti sú prevažne kulisový priestor (nie pevnosť), prosíme hráčov, aby tak k prostrediu pristupovali. Pri zjavnom poškodení kulís, zariadenia alebo rekvizít má správca/Gamemaster právo na vymáhanie škody v plnej výške.
 1. Prevádzkový doba, poplatky, zľavy
 1. Prevádzková doba závisí od objednávok, ktoré je možné realizovať na každý deň v roku, s výnimkou niektorých štátnych sviatkov a dní nutných pre údržbu hracích priestorov. O týchto skutočnostiach bude prevádzkovateľ včas informovať prostredníctvom webovej stránky a sociálnych sietí.
 2. Otváracia doba je uvedená a v prípade zmien aktualizovaná na internetovej stránke www.escaperuzomberok.sk a na vstupných dverách do prietoru escape room..
 3. Gamemaster oboznámi Užívateľa pred vstupom do hry o výške poplatku.
 4. Gamemaster je poverený výberom poplatkov od užívateľov.
 5. Aktuálny cenník je zverejnený na webovej stránke www.escaperuzomberok.sk.
 1. Storno rezervácie, ukončenie hry zo strany hráča, ukončenie hry zo strany prevádzkovateľa a ďalšie prevádzkové podmienky
 1. V prípade nemožnosti zo strany užívateľa dodržať vopred dohodnutý čas rezervácie, je povinný zmenu ohlásiť najneskôr 24 hodín pred stanoveným termínom. Pokiaľ tak neurobí, je správca oprávnený neprijímať v budúcnosti od tohto objednávateľa ďalšie objednávky.
 2. Na hru je postačujúce dostaviť sa 5 minút pred dohodnutým termínom. Prosíme, nemeškajte. Správca hry/Gamemaster si vyhradzuje právo v prípade omeškania skupiny stiahnuť z hracieho času toľko minút, o koľko sa skupina omeškala, bez nároku na vrátenie vstupného. Uskutoční sa tak len preto, aby ďalšie skupiny neboli poškodené.
 1. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zamedziť vstup osobám, ktoré vzbudzujú oprávnené pochybnosti o konaní a správaní sa v súlade s týmto prevádzkovým poriadkom (napr. pod vplyvom alkoholu, nedostatočná hygiena, nadmerná hlučnosť, agresívne správanie).Posúdenie skutočností je v kompetencii personálu Escape room.
 1. Hru môžu hráči kedykoľvek ukončiť hlasným zvolaním „Koniec!“. Ukončením hry na základe vlastného rozhodnutia z osobných dôvodov hráči nemajú nárok na vrátenie peňazí za vstupné.
 1. V prípade akýchkoľvek technických alebo prevádzkových problémov má správca hry/Gamemaster Escape room právo zrušiť hru pred jej začatím alebo ju ukončiť počas priebehu bez udania špecifických dôvodov. V prípade, že je hra ukončená bez zavinenia účastníkov, správca hry/Gamemaster ponúkne účastníkom bezplatne náhradný termín alebo preplatí vstupenku hráčom v plnej výške, ktorú hráči zaplatili, pričom ako pri ostatných kultúrnych a spoločenských akciách a podujatiach, bez nákladov na dopravu hráčov, ubytovanie či akékoľvek iné náklady nezahrnuté v cene vstupenky.
 1. Všetky priestory sú neustále monitorované kamerami s nočným videním a mikrofónmi. V prípade akejkoľvek krízovej situácie bude hra z bezpečnostných dôvodov správcom hry/Gamemastrom zrušená bez udania špecifických dôvodov. V prípade, že je hra ukončená bez zavinenia účastníkov, správca hry/Gamemaster ponúkne účastníkom bezplatne náhradný termín alebo preplatí vstupenku hráčom v plnej výške, ktorú hráči zaplatili, pričom ako pri ostatných kultúrnych a spoločenských akciách a podujatiach, bez nákladov na dopravu hráčov, ubytovanie či akékoľvek iné náklady nezahrnuté v cene vstupenky.
 1. Záverečné ustanovenia

1. Pokiaľ niektorý z Užívateľov nedodržiava tento prevádzkový poriadok alebo pokyny Gamemastra, je Gamemaster oprávnený kedykoľvek ukončiť hru, a to i v prípade nedohranej hry a bez nároku na náhradu.

2. Užívateľ je povinný oboznámiť sa pred vstupom do Escape room s prevádzkovým poriadkom, pravidlami hry a pravidlami bezpečnosti.

3. Vstupom do Escape room Užívateľ potvrdzuje, že bol oboznámený ako s týmto prevádzkovým poriadkom, tak aj s pravidlami hry Escape room a pravidlami bezpečnosti, a že ich bez výhrad akceptuje a zaväzuje sa ich dodržiavať.

Tento prevádzkový poriadok je platný od 01. 08.2021

V Námestove, dňa 01.08.2021

PhDr. Štefan Bojnák